Rozvojový program pro žáky - cizince

Rozvojový program MŠMT „ Bezplatná výuka českého jazyka na podporu vzdělávání žáků–cizinců z třetích zemí na rok 2014“
 
Naše škola získala finanční podporu z rozvojového programu MŠMT „ Bezplatná výuka českého jazyka na podporu vzdělávání žáků–cizinců z třetích zemí na rok 2014“. Tito žáci jsou zařazeni v běžných třídách základní školy, počet žáků ve třídách, kde se vzdělávají žáci - cizinci, nepřesahuje počet 19 žáků. Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP ZV Tvořivá škola pro všechny, je u nich uplatňován individuální přístup ve výuce, žákům je věnována nadstandardní péče v průběhu hodin českého jazyka, prvouky, vlastivědy, přírodovědy, dějepisu, přírodopisu a fyziky. Pedagogičtí pracovníci se individuálně věnovali žákům po vyučování několikrát týdně v kroužcích výuky českého jazyka. Připravovali si vhodné výukové materiály pro žáky nejen do hodin českého jazyka, ale i do jazykových kroužků. Využívali výukové portály www.rvp.cz a www.veskole.cz , výuková CD od firmy Terasoft k výuce českého jazyka, obrázkové karty k rozvoji slovní zásoby, pochopení logických souvislostí a dějových posloupností, čítanky k pochopení srozumitelnosti textu. Těsněji jsme spolupracovali s rodiči těchto žáků. 
Developed by: Tomáš Fúsek ml., 2009